El dictamen sobre Formentera

by

Estimat director: Deu fer uns quinze dies, i amb gran sorpresa meva, vaig llegir en el Diario de Mallorca la notícia que el parlament balear havia decidit demanar-me un dictamen sobre com s’ha de resoldre el cas de Formentera en el nou estatut. L’endemà, era Última Hora Menorca la que duia una extensa ressenya d’aquesta notícia.

El cert és que, fins uns dies més tard, ningú no em va confirmar personalment aquesta notícia que, a la fi, va arribar-me per via telefònica i, després, mitjançant un “ofici” signat pel president del parlament.

He estat uns dies reflexionant si s’esqueia o no que jo fes aquest dictamen. I finalment he renunciat a fer-lo per una sèrie de raons que he exposat al president del parlament en una carta personal.

Com que la notícia ha cridat l’atenció de gent diversa (m’ha telefonat la premsa eivissenca, m’han telefonat alguns diputats i fins m’han ofert estudis sobre la matèria) he cregut que, dies després d’haver donat la resposta a qui corresponia (el president de la cambra balear), havia de fer-la pública per tal d’evitar així especulacions.

Per tant, si em permets, estimat director, utilitzaré aquest espai setmanal per a publicar el text íntegre de la meva carta. Diu el següent:

Ciutadella de Menorca, a 30 de juny de 2005
Molt Honorable Sr. Pere Rotger i Llabrés
President del Parlament de les Illes Balears

Honorable senyor:

He rebut fa pocs dies el vostre escrit mitjançant el qual em comunicàveu que la ponència creada en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, per a l’estudi de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, va acordar de sol·licitar-me un informe sobre la possibilitat de trobar en el futur Estatut una resposta institucional per a l’illa de Formentera.

En primer lloc he d’agrair a l’esmentada ponència que hagi pensat en mi per dur a terme aquest treball, decisió que m’honora i de la qual em sento agraït. Tanmateix he de dir-vos que l’encàrrec desvetlla en mi força interrogants a l’hora d’acceptar la proposta, interrogants bons d’entendre si analitzam com va sorgir la proposta d’un possible Consell Insular per a l’illa de Formentera, una proposta de clar contingut polític, encara que –això és cert- comporti el desplegament d’un notable entramat jurídic derivat de la Constitució, de l’Estatut d’Autonomia, de les lleis estatals que regulen el règim local, i també de les autonòmiques que tracten d’aquesta matèria.

Tots sabem, però, que tenint a la mà una eina tan decisiva com és un nou Estatut, que haurà d’aprovar-se en última instància en el Parlament espanyol com a llei orgànica, les dificultats per a prendre la decisió que finalment vulgui prendre’s no trobarà grans dificultats. Cal només decidir-se per una o altra possibilitat.

Si s’adopta la decisió de crear un consell a Formentera, haurem de decidir com es conjuga aquest amb l’actual ajuntament, el qual, pel fet de ser únic, hauria –pens- de confondre’s necessàriament amb el nou consell, de la mateixa manera que es confongueren les antigues diputacions provincials amb les Comunitats autònomes uniprovincials (tret del cas de la nostra, per raons òbvies) i resoldre el problema de si, en el futur estatut, els diputats seran també consellers (la qual cosa implicaria un greu problema d’alteració dels equilibris políticorepresentatius de les illes, equilibris que, quan es trenquen, sempre impliquen un problema nou difícil de resoldre) o si es dirimeix el problema acudint al sistema d’una doble llista per al parlament i per als consells, amb la qual cosa, cas de constituir-ne un a Formentera, no crearia ja cap problema en aquest sentit.

I si es pren la decisió política de no crear un nou Consell a Formentera, però sí de propiciar una descentralització, aleshores els problemes jurídics que s’hauran de resoldre seran, només, els derivats de com s’ha de fer aquesta descentralització a l’actual ajuntament, a partir de les normes vigents o de les derivades del text del nou estatut d’autonomia.

A partir d’aquí podeu comprovar, senyor president (i estic segur que vós ho sabeu), que el principal problema a resoldre no és, doncs, jurídic, sinó polític: Decidir quina de les dues opcions (crear un nou consell a Formentera o descentralitzar en favor de l’actual ajuntament) es vol prendre. I us assegur que la feina posterior –que és la vertaderament jurídica- no sols no ofereix gaire problemes sinó que està a l’abast dels serveis jurídics ordinaris del Parlament que assessoren les comissions i les ponències.

Us dic tot això, senyor president, perquè no em sembla oportú (tot i que us reiter l’agraïment per la confiança que em manifestau) haver d’enfrontar-me jo sol amb aquest dictamen, atès que la matèria principal que ha d’ocupar-lo és, com hem vist, una qüestió d’oportunitat i no de legalitat, la qual cosa em faria assumir una responsabilitat que de cap manera em correspon assumir perquè, com a jurista, evidentment no em pertoca.

D’altra banda, senyor president, és sabut de tothom que va crear-se un dit “comitè de savis” que elabora una proposta de text per al nou estatut d’autonomia. Aquest comitè, en el qual hi ha persones de gran vàlua que han estat consensuades per totes les forces polítiques amb representació parlamentària, és, pens, l’òrgan més adequat per a dirimir la qüestió que em proposau, fins al punt que consideraria poc elegant que jo sortís de manera individual amb una proposta respecte de la qüestió que ens ocupa. A més, no oblideu que, dins el nostre entramat institucional, hi ha el Consell Consultiu, òrgan al qual, des de la darrera reforma de la llei que regula aquesta institució, pot dirigir-se el parlament; i que també hi ha l’Institut d’Estudis Autonòmics, organisme autònom de força prestigi que ha propiciat, no sols el naixement d’una revista jurídica de gran pes, sinó també la publicació d’acurats estudis, alguns dels quals aborden precisament la qüestió que ens ocupa.

És per tot això, senyor president, que no considero encertada la proposta de la ponència d’encarregar-me a mi l’estudi sobre quina hauria de ser la resposta institucional més convenient per a l’illa de Formentera, d’ací que, a través vostre, demani als ponents que hi reflexionin novament i, si s’escau, la reconsiderin.

Amb tota la meva consideració i afecte,

Josep M. Quintana


%d bloggers like this: